شهرداری در مورد کیفیت بد جمع آوری زباله توضیح دهد ؟

شهرداری در مورد کیفیت بد جمع آوری زباله توضیح دهد ؟

1 پاسخ

عملکرد شهرداری بسیار ضعیف می باشد .

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید